Senaste 10 nyheterna
17 augusti 2013
Genomgång av blanketter, utvärdering av FiSk, äldre fynd

23 februari 2013
Genomgång av blanketter, hantering i Svalan, gränsobsar

29 november 2012
Genomgång av blanketter, utvärdering av FiSk, fyndförteckning

11 februari 2012
Genomgång av blanketter, äldre fynd, rapportmallen, ny hemsida

13 augusti 2011
Genomgång av blanketter, FiSk, vårfenologi, äldre fynd

14 februari 2011
Genomgång av blanketter, FiSk, blankettkrav

13 augusti 2010
Genomgång av blanketter, FiSk och blankettkrav

13 februari 2010
Genomgång av blanketter, rapportmall

8 augusti 2009
Genomgång av blanketter, fenologi och FiSk

15 november 2008
Genomgång av blanketter, rapportmall, rapportkrav

Alla nyheter
Mötesprotokoll |13 februari 2010
Plats: Ekologihuset, Lund.

Närvarande: Greger Flyckt, Tommy Holmgren, Olof Jönsson, Johan Lorentzon, Stefan Magnusson, Johan Stenlund, Roine Strandberg, Thomas Svanberg, Kaj Örjan Svahn, Mattias Ullman och Patric Österblad
Ej närvarande: Jörgen Bernsmo, Alexander Hellquist och Greg McIvor
Adjungerad: Johannes Österblad

§ 1. Mötets öppnande. Thomas Svanberg förklarade mötet öppnat. Mötet valde Thomas till mötesordförande och Olof Jönsson till sekreterare. Dagordningen godkändes.

§ 2. Val av ny sammankallande. Greg McIvor avsade sig uppdraget som sammankallande inför mötet. Olof Jönsson valdes som ersättare och kommer förutom att agera sammankallande även att ansvara för kommitténs officiella mailkonto.

§ 3. Nrk-arter. Administreringen av Nrk-arter skall vara klar senast 1 mars och bör inkludera en kort analys eller summering för varje art. Rapportmall över vilka arter som berörs har tidigare skickats ut till kommittén.

§ 4. Blanketter. En betydande del av mötet gick som vanligt åt till att bedöma blanketter. Då administrationen sker fortlöpande i Svalan hade merparten av blanketterna redan dömts färdigt. 33 blanketter var dock uppe till diskussion och av dessa godkändes 20. Resterande 13 underkändes och innefattade följande arter: stäpphök, aftonfalk, dubbelbeckasin, vittrut, tornuggla, större piplärka, busksångare, taigasångare och tallbit. Merparten av de underkända blanketterna underkändes då andra närstående arter inte kunde uteslutas, i påfallande många fall då blanketterna innehöll magra beskrivningar. Det räcker inte att skriva ”det lät som en sån” eller ”den såg ut som i boken”, utan för att kommittén ska kunna göra en bedömning av huruvida ett fynd håller för publicering eller inte krävs en beskrivning av vad som noterats på fågeln under observationen, enligt anvisningarna i blanketten. Kommittén vill även, återigen, uppmana rapportörer att bifoga eventuella bilder i blanketten istället för att länka till bilder på andra internetadresser! Blankettarkivet i Svalan måste fungera fullt ut som en databas med referensmaterial och det är tyvärr inte möjligt om rapportörer länkar till, istället för att bifoga, bilder. Internet är dynamiskt, hemsidor byter adresser och försvinner samtidigt som nya sidor skapas. I samband med detta har det redan hänt flera gånger att bilder som länkas till i blanketter inte längre har varit tillgängliga, varför kommittén uppmanar rapportörer att ta sig en extra minuts tid och bifoga bilder istället för att länka till dem. Rrk Skåne har fortsatt höga krav för publicering av bl.a. fenologiskt avvikande observationer och observationer där fåglar endast hörts. Jörgen Bernsmo är fortsatt ansvarig för att blanketter slussas vidare i Svalan då de dömts färdigt av Rrk. Denna del av Svalan är än så länge alltför lätt att göra fel i varför Jörgen valdes att även fortsättningsvis vara ensam ansvarig för denna del. När en blankett dömts färdigt meddelar Jörgen ansvarig ledamot per mail så att administrationen i Svalan görs klar i enlighet med kommitténs beslut.

§ 5. Rapportmall. Två ändringar i rapportmallen beslutades:
  • Blankettkrav införs på samtliga alförrädare. Tidigare omfattade blankettkravet endast honfärgade individer men då arten blivit allt mer sällsynt i landskapet och tyvärr i hela Östersjön, och då många observationer avser sträckande individer, valde kommittén att återinföra blankettkravet för samtliga observationer av arten.

  • Blankettkravet slopas för vitvingad tärna i sommardräkt under maj månad. Sedan invasionen i maj 1997 har arten blivit en regelbunden gäst i landskapet i mitten av maj då fåglarna är på väg till sina häckningsplatser. Av vårobservationerna 2009 har det endast inkommit beskrivning på blankett på ca två tredjedelar av fåglarna. Då arten är lättbestämd under goda observationsbetingelser och grundstommen i kommitténs arbete är att återge en så korrekt bild som möjligt av arters uppträdande i Skåne har vi valt att retroaktivt fr.o.m. 2009 slopa blankettkravet på vitvingad tärna i sommardräkt i maj månad.

  • Förutom ovanstående uppmanades samtliga ledamöter att se över sina arter och kontrollera så att rapportmallen i Svalan stämmer överens med rapportmallen som finns på kommitténs hemsida.

§ 6. Svalan. Ett par ledamöter i kommittén saknar behörighet att bl.a. administrera lokaler i Svalan. Mötet uppdrog åt Olof Jönsson att ta kontakt med Svalansupporten och undersöka möjligheten att utöka behörigheten för dessa ledamöters konton.

Konstaterades att det inte går att se i Svalan huruvida en observation är bedömd utifrån en beskrivning på blankett eller ej. Uppdrogs åt Olof att påpeka problemet för Svalansupporten och höra om det kommer att åtgärdas i Artportalen II.

§ 7. Arkivet. Kommitténs historiska material i form av ”artkort” och gamla blanketter är tyvärr inte tillgängligt för kommittén, troligtvis står det på Spillepeng eller Skånes djurpark . Olof hör med Staffan Åkeby och Kenneth Bengtsson som förhoppningsvis vet var materialet finns. Mattias Ullman kan eventuellt ställa upp med förvaringsutrymme hemma hos sig.

§ 8. FiSk 2009. Deadline för inskickande av texter är 1 april. Allt material skickas till Måns Karlsson på redaktionens adress faglariskane@gmail.com.

För att få en så enhetlig text som möjligt ska skrivregler följas enligt tidigare utskickad mall.

Samtliga ledamöter påmindes i vanlig ordning om att ha mer analys och mindre upprabbling av observationer i sina texter.

Mattias Ullman tog på sig att skriva inledningen till Fågelrapporten.

§ 9. Nästa möte. Kommittén kommer att ha nästa sammanträde 7:e eller 14:e augusti och hoppas då kunna diskutera arbetet med FiSk 2009 och döma undan blanketter från våren. Inför detta uppdrog mötet åt Kaj Svahn att, liksom efter årsskiftet 2009/2010, skicka ut påminnelser till landets rapportörer om att tömma skuldlistan på Brevduvan och SkOF:s hemsida då det gav gott utfall inför innevarande möte.

§ 10. Mötet avslutas. Mötesordföranden tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.