Senaste 10 nyheterna
17 augusti 2013
Genomgång av blanketter, utvärdering av FiSk, äldre fynd

23 februari 2013
Genomgång av blanketter, hantering i Svalan, gränsobsar

29 november 2012
Genomgång av blanketter, utvärdering av FiSk, fyndförteckning

11 februari 2012
Genomgång av blanketter, äldre fynd, rapportmallen, ny hemsida

13 augusti 2011
Genomgång av blanketter, FiSk, vårfenologi, äldre fynd

14 februari 2011
Genomgång av blanketter, FiSk, blankettkrav

13 augusti 2010
Genomgång av blanketter, FiSk och blankettkrav

13 februari 2010
Genomgång av blanketter, rapportmall

8 augusti 2009
Genomgång av blanketter, fenologi och FiSk

15 november 2008
Genomgång av blanketter, rapportmall, rapportkrav

Alla nyheter
Mötesprotokoll |14 februari 2011
Tid och plats: kl. 11:00-18:00, Ekologihuset, Lund.

Närvarande: Jörgen Bernsmo, Janne Dahlén, Tommy Holmgren, Olof Jönsson, Johan Lorentzon, Stefan Magnusson, Johan Stenlund, Roine Strandberg, Kaj Svahn, Thomas Svanberg, Mattias Ullman och Patric Österblad.
Ej närvarande: Greger Flyckt

§ 1. Mötets öppnande. Mötet förklarades öppnat, dagordningen godkändes och Olof valdes till mötesordförande och mötessekreterare.

§ 2. Val sammankallande och sekreterare. Olof kliver av som sammankallande. Ersättare blir Kaj som kommer att kalla till möten, sköta kommitténs mailkonto och administrera kommitténs mailgrupp. Behovet av en permanent sekreterare diskuterades varpå Mattias Ullman erbjöd sig att ta på sig posten vilket tillstyrktes av kommittén.

§ 3. Blanketter. Totalt diskuterades 30 blanketter på mötet. Tio av dessa godkändes, 18 underkändes och två blanketter bordlades i väntan på mer information. Många av de underkända blanketterna rörde fenologiskt avvikande observationer där Rrk har fortsatt höga krav för publicering.

§ 4. Framtidsutsikter. Johan Stenlund meddelade att han kommer att lämna kommittén efter färdigställandet av sina arttexter till FiSk 2010. Som ersättare hoppar Janne Dahlén in. Johan tackas för sina insatser och Janne önskas välkommen i kommittén! Samtliga ledamöter var överens om att inga avhopp bör ske under pågående arbete utan att de ska meddelas i god tid så att ersättare kan hittas inför kommande säsong.

§ 5. Fördelning av arbetet 2011:
  • Blankettbedömning. Beslöts att alla får gå in och döma blanketter när man vill. De blanketter som dömts av minst fem ledamöter där samtliga satt ”A” godkänns för publicering. Huvudansvaret för blankettbedömningen ligger emellertid kvar på Jörgen, Greger, Thomas, Mattias och Patric.

  • Artfördelning. Beslöts att Thomas tar över Johan Stenlunds arter plus toppskarv, att Olof tar över Thomas arter och att Janne och Kaj delar på Kajs och Olofs arter plus gulhämpling.

  • Svalanadministration. Beslöts att Kaj kommer att administrera Tommys arter framdeles. Poängterades i samband med detta att det på intet sätt behöver vara så att man måste både administrera och skriva ett antal arter utan att flera typer av arbetssätt välkomnas. Det ska vara kul att hjälpa till i kommittén, inte tvärtom!

  • Fenologi. Detta avsnitt känns viktigt för kommittén i och med ändrade mönster i uppträdande hos flera arter. Roine utsågs till fenologiansvarig med full rätt att administrera samtliga fenologiobsar.

  • Nationella riktlinjer? Diskuterades problematiken med att olika Rrk granskar olika saker, har olika kriterier och gör olika bedömningar. En hjälp i problematiken skulle kunna vara nationella riktlinjer. Nämndes att frågan bör lyftas upp på nationell nivå.

§ 6. Utvärdering av FiSk 2009 och förändringar inför FiSk 2010.
  • Deadline för inskickande av texter är bestämd till 1 mars! Innan dess ska all administrering vara klar i Svalan samt ska alla texter vara skrivna och granskade av respektive skrivpartner. Skrivregler har skickats ut tidigare av Kaj och Roine. Arttexterna skickas slutgiltigt ut på kommitténs maillista där ansvarig för fågelrapporten fiskar upp dem. Mer analys efterfrågades som vanligt i arttexterna från flera ledamöter! o Beslöts att vattenrall och duvhök ströks ur fågelrapporten samt att avsnittet om kärrsnäppa utökas till att omfatta även rasen alpina. Beslöts att Patric på något sätt ska uppmärksamma brunsiskans leverne i landskapet i kommande FiSk. Poängterades i samband med dessa ändringar att man bör lägga krut på att analysera saker i arttexterna som det bedöms vara intressant att analysera samt där rapportunderlaget så medger . Analyserna ska inte vara där bara för analyserandets skull och i vissa fall är underlaget allt för bristfälligt för att en analys ska vara meningsfull. Poängterades även att det faktiskt är en service till läsarna att publicera summor av en art eftersom dessa summor inte finns synliga i Svalan.

  • Fågelrapportsansvarig. Kaj utsågs till ansvarig för att sätta ihop Fågelrapporten 2010. Ambitionen är att skicka rapporten till FiSk-redaktionen redan i april.

§ 7. Policy för observationer där foto finns i Svalan. Beslöts att vi kan godkänna vissa observationer utan blankett då observationen tveklöst styrks av ett foto som publicerats i Svalan. Förfarandet gäller såklart ej för Rk-arter. I somliga fall kan ändå blankett krävas, t.ex. när flera individer misstänks ha varit inblandade eller andra omständigheter föreligger som Rrk måste känna till närmre. Bilder publicerade på andra forum måste dock bifogas i en blankett för att fungera. Att länka en referens i form av en URL är helt meningslöst (även från Svalan) då sådana hela tiden ändras eller försvinner. Framfördes i samband med beslutet att det är önskvärt att övriga i kommittén meddelas om man godkänt ”blankettobsar” utifrån bilder. Det är bra om vi alla känner till vad som sker med blankettkrävande arter!

§ 8. Förfarande vid observationer där blankettkrav ej normalt föreligger men där kommittén ändå anser det befogat att granska fyndet på blankett. På grund av det kraftigt ökande rapportflödet som Svalan medfört under de senaste åren blir det en allt tuffare uppgift för Rrk att ge en så rättvisande bild som möjligt av Skånes fågelfauna. Från 2010 föreligger drygt 290 000 rapporter från över 1700 rapportörer och givetvis döljer sig många fel bland alla dessa rapporter. Det handlar om rena inskrivningsfel där en observation hamnar på fel lokal eller fel datum men även om felaktiga bestämningar. Av denna anledning tvingas vi mer och mer att ändra vårt arbetssätt från att granska observationer utifrån en förutbestämd rapportmall till att i större utsträckning granska observationer från fall till fall trots att en del rapportörer kan uppleva detta som besvärande och känna sig utpekade. Vi påminner om att det på Svalans förstasida bl.a. står att ”Ett rapporterat fynd av en fågel är att betrakta som en rapport till Sveriges Ornitologiska förening och kan bli föremål för kvalitétsgranskning och eventuellt komma att publiceras i föreningens tidsskrifter.” och under beskrivningen av rapportsystemet står att ”En rapporterad observation i rapportsystemet är också en rapport till Sveriges Ornitologiska förening (SOF) som svarar för kvalitétssäkring och administration av observationerna genom de regionala rapportkommittérna (rrk) och Raritetskommittén (Rk). En observation kan bli underkänd av rrk eller Rk. Den kommer då inte att tas bort men kommer heller inte att automatiskt vara synlig.”.

Beslöts att vi i större utsträckning än tidigare ska kräva blankett på enstaka observationer som på något vis avviker från känd fyndbild eller på annat vis är behäftade med osäkerhet även om detta inte krävs enligt rapportmallen. I den mån vi har tid och möjlighet försöker vi påminna observatörer som inte inkommer med blankett, men i de fall blankett inte inkommit till 31/1 påföljande år kommer observationen automatiskt att underkännas. För att arbetsbördan ska bli rimlig tar vi oss också friheten att underkänna vissa extremt avvikande eller oseriösa rapporter utan att det föregås av blankettkrav. På motsvarande sätt tar vi oss också friheten att godkänna vissa observationer av lättbestämda arter med många observatörer även om blankett saknas. Allt för att få en så rättvisande bild av fåglarnas uppträdande som möjligt.

§ 9. Rapportmallen. Diskuterades huruvida blankettkrav skulle införas på samtliga praktejder men beslöts att tillsvidare fortsätta att ha blankett endast på de observationer som ej avser utfärgade hanar. Poängterades dock att arten nu börjar bli så ovanlig att varje observation påverkar statistiken. Blankettkrav infördes på samtliga lundsångare, även ringmärkta och sjungande. Blankettkrav infördes för rödvingetrast 1.6-31.8. Roine meddelade i samband med detta att han kommer att göra en granskning av fenologirapportmallen.

§ 10. Nästa möte. Datum för nästa möte bestämdes till 20 augusti. Plats för mötet återstår att bestämma.

Olof Jönsson, Sekreterare