Senaste 10 nyheterna
17 augusti 2013
Genomgång av blanketter, utvärdering av FiSk, äldre fynd

23 februari 2013
Genomgång av blanketter, hantering i Svalan, gränsobsar

29 november 2012
Genomgång av blanketter, utvärdering av FiSk, fyndförteckning

11 februari 2012
Genomgång av blanketter, äldre fynd, rapportmallen, ny hemsida

13 augusti 2011
Genomgång av blanketter, FiSk, vårfenologi, äldre fynd

14 februari 2011
Genomgång av blanketter, FiSk, blankettkrav

13 augusti 2010
Genomgång av blanketter, FiSk och blankettkrav

13 februari 2010
Genomgång av blanketter, rapportmall

8 augusti 2009
Genomgång av blanketter, fenologi och FiSk

15 november 2008
Genomgång av blanketter, rapportmall, rapportkrav

Alla nyheter
Mötesprotokoll |13 augusti 2011
Tid och plats: kl 11:30–02:30 Adlersro, Tommarp.

Närvarande: Kaj Svahn, ordförande, Jörgen Bernsmo, Janne Dahlén, Greger Flyckt, Tommy Holmgren, Olof Jönsson, Johan Lorentzon, Roine Strandberg, Tomas Svanberg, Mattias Ullman, Patric Österblad.
Ej närvarande: Stefan Magnusson
Adjungerad: Hans Larsson, Jesper Segergren

§ 1. Mötets öppnande. Ordföranden förklarade mötet öppnat. Hans Larsson och Jesper Segergren adjungerades till mötet. Mattias Ullman valdes till mötessekreterare.

§ 2. Godkännande av dagordning. Dagordningen lästes igenom och godkändes utan tillägg.

§ 3. Kommitténs sammansättning. Tommy Holmgren valde att lämna kommittén efter många års trogen tjänst. SkOF och inte minst kollegorna inom kommittén är dig evigt tacksamma för din insats Tommy! Jörgen Bernsmo avstod framtida författarskap i FiSk:en men sitter kvar i kommittén i egenskap av blankettansvarig och gammal räv. Oskar Nilsson, Lund och Daniel Melchert, Lund föreslogs som nya FiSk-skribenter. Dessutom tillkommer Jesper Segergren som skribent för svarthuvad mås och brandkronad kungsfågel, dock utan att ingå i kommittén.

Beslut: Uppdras åt Kaj att kontakta Oskar och Daniel och diskutera deras framtida medverkan i kommittén.

§ 4. Genomgång och slutdom av blanketter. Tack vare att den stora majoriteten inkomna blanketter behandlas löpande under året kan antalet blanketter som behandlas på våra möten minimeras. Följande blanketter behandlades under mötet: - Fjällgås, Lund – Underkänd - Alförrädare, Simrishamn - Underkänd - Jaktfalk, Landskrona - Godkänd - Stäpphök, Kåseberga - Underkänd - Järpe, Marestorp - Underkänd - Busksångare, Stångby mosse - Underkänd - Småspov, Foteviken - Bordlagd - Citronärla, Klagshamn - Underkänd - Trädgårdssångare, Helsingborg – Underkänd

§ 5. Utvärdering av arbetet med FiSk 2010. Vi konstaterar nöjt att vi blev färdiga med vårt arbete en hel månad tidigare än förra året. Tyvärr var arbetet dock relativt betungande eftersom internkorrekturet inte fungerade optimalt. Några i kommittén upplevde också själva skrivandet som stressigt och föga stimulerande. För att råda bot mot detta och för att arbetet med FiSk 2011 ska löpa ännu smidigare beslöts att minska på omfånget av fågelrapporten. Var och en av kommittémedlemmarna ska kolla igenom sina arter och se vad som kan ändras i nästa fågelrapport. Kanske kan några arter sammanställas i femårsintervall, eller helt utgå ifall de inte uppträtt på ett exceptionellt vis? Bättre att skriva bra om lite än att skriva mindre bra om mycket! Dessutom beslöts att mer tonvikt ska läggas vid internkorrekturprocessen. Deadline för 2011 års fågelrapport sätts till 2012-03-01, därefter ska texterna gå igenom en noggrann intern granskning under en månads tid innan de lämnas vidare till sammanställaren. Till sammanställare av fågelrapporten valdes Kaj Svahn.

§ 6. Vårfenologi. Vi frångår mer och mer principen med generella blankettkrav i rapportmallen och kräver istället in fler blanketter på observationer som avviker kraftigt från det förväntade. En mycket stor del av blankettkraven handlar därför just om vårfåglar som rapporterats orimligt tidigt. För att vi inte ska drunkna i blanketter kring årsskiftet måste vi ställa högre krav på rapportörerna vad gäller tiden mellan observationen och författandet av blanketter. Således kommer fenologiskt avvikande observationer under våren där blankett inte inkommit per den 31/7 framdeles automatiskt att underkännas. Vi kommer att gå ut med påminnelser inför våra sommarmöten om just detta, och vi påminner redan nu om att det alltid går att öppna ett ärende igen ifall man är angelägen om att skriva sin blankett under hösten. Beslut: Fenologiskt avvikande observationer under våren som försetts med blankettkrav kommer automatiskt att underkännas per den 31/7 försåvitt att blankett inte inkommit.

§ 7. Revidering av äldre fynd. Kunskapen om fåglars utseende och uppträdande ökar ständigt. Mot bakgrund av detta finner kommittén det nödvändigt att återgranska en del tidigare publicerade fynd av mer eller mindre rara fåglar i landskapet. Detta arbete kommer att löpa under flera år framöver och syftar till att få en mer rättvisande bild av rariteters uppträdande i rapportområdet. Arbetet inleds med att Greger Flyckt och Roine Strandberg gör en generell granskning av äldre fynd i Kristianstad och Bromölla kommuner under hösten 2011. Målet är en total genomgång av en lång rad särskilt intressanta arter, och slutligen att alla äldre fynd av rariteter ska finnas i Svalan med rätt datum, plats, observatör osv. Det är idag omöjligt att sia om hur lång tid detta kommer att ta. Viktigt är dock att arbetet inleds och att någon utses som ansvarig för att hålla igång projektet. Beslut: Greger utses till ansvarig för att driva projektet med återgranskning av äldre fynd. Kaj förser Greger med den samling av äldre blanketter som styrelsen har i sitt arkiv.

§ 8. Rapportmallen. I dagsläget har vi två rapportmallar, en på vår hemsida och en i Svalan. Dessa stämmer inte helt överens och det är naturligtvis olyckligt. Kommittén är överens om att rapportmallen i Svalan är den som bör prioriteras och att den dessutom är i starkt behov av en revidering. Ett problem är dess brist på översiktlighet, men vi hoppas att den nya version av artportalen som ska släppas i början av november har en bättre lösning. Beslut: Janne utses till rapportmallsansvarig och skall tillsammans med Mattias se över rapportmallen i Svalan och komma med förslag på en revidering till vårt nästa möte.

§ 9. Fyndförteckning. Önskemål finns om en komplett förteckning över godkända fynd av rara fåglar i Skåne (med tidpunkt, lokal, observatör etc.). Denna skulle vara mycket användbar inom kommittén när vi skriver om rara fynd i fågelrapporten, och dessutom vara en fantastisk service till föreningens medlemmar. Grunden till denna förteckning har Roine redan lagt, vilket han ska ha en fjäder i hatten för, men den behöver anpassas till ett format som går att publicera - förslagsvis på hemsidan. Ett mål för framtiden är att alla fynd av rariteter registreras i Svalan så att förteckningen spelar ut sin roll, men det är inte genomförbart inom en överskådlig framtid. Beslut: Roine arbetar tillsammans med Björn Malmhagen fram ett lämpligt format för en fyndförteckning på hemsidan.

§ 10. Sträckrekord i FiSk. Önskemål finns om en tabell över Skånska sträckrekord i framtidens Fåglar i Skåne. Tanken är att tabellen ska uppdateras årligen i takt med att nya rekord registreras. Beslut: Tomas tar fram en aktuell sträckrekordstabell till FiSk 2011.

§ 11. Nästa möte. Önskemål finns om ett möte under hösten, utöver det sedvanliga vintermötet i februari. Förslag på datum är 12 eller 19 november.

Vid pennan: Mattias Ullman