Senaste 10 nyheterna
17 augusti 2013
Genomgång av blanketter, utvärdering av FiSk, äldre fynd

23 februari 2013
Genomgång av blanketter, hantering i Svalan, gränsobsar

29 november 2012
Genomgång av blanketter, utvärdering av FiSk, fyndförteckning

11 februari 2012
Genomgång av blanketter, äldre fynd, rapportmallen, ny hemsida

13 augusti 2011
Genomgång av blanketter, FiSk, vårfenologi, äldre fynd

14 februari 2011
Genomgång av blanketter, FiSk, blankettkrav

13 augusti 2010
Genomgång av blanketter, FiSk och blankettkrav

13 februari 2010
Genomgång av blanketter, rapportmall

8 augusti 2009
Genomgång av blanketter, fenologi och FiSk

15 november 2008
Genomgång av blanketter, rapportmall, rapportkrav

Alla nyheter
Mötesprotokoll |11 februari 2012
Tid och plats: kl. 11:00–17:00 Ekologihuset, Lund.

Närvarande: Kaj Svahn, ordförande, Jörgen Bernsmo, Janne Dahlén, Olof Jönsson, Johan Lorentzon, Stefan Magnusson, Björn Malmhagen, Daniel Melchert, Oskar Nilsson, Roine Strandberg, Thomas Svanberg, Mattias Ullman och Patric Österblad
Ej närvarande: Greger Flyckt

§ 1. Mötets öppnande. Kaj Svahn förklarade mötet öppnat och valdes till mötesordförande. Mattias Ullman valdes till mötessekreterare.

§ 2. Godkännande av dagordning. Dagordningen lästes igenom och godkändes utan tillägg.

§ 3. Genomgång av föregående protokoll. Beslutspunkter från föregående möte följdes upp.

§ 4. Kommitténs sammansättning. Björn Malmhagen, Daniel Melchert och Oskar Nilsson valdes in som nya ledamöter i kommittén. Alexander Hellquist har under hösten lämnat över hemsidesansvaret till Oskar Nilsson efter många års trogen tjänst. SkOF och inte minst kollegorna inom kommittén är dig evigt tacksamma för din insats Alex!

Den nuvarande ansvarsfördelningen inom kommittén ser ut enligt följande:
Sammankallande: Kaj Svahn
Blankettansvarig: Jörgen Bernsmo
Rapportmallsansvarig: Janne Dahlén
Fenologiansvarig: Roine Strandberg
Hemsidesansvarig: Oskar Nilsson
Huvudsakliga blankettdömare: Jörgen Bernsmo, Greger Flyckt, Thomas Svanberg, Mattias Ullman och Patric Österblad
Representant i SkOF:s styrelse: Kaj Svahn
Representant i FiSk-redaktionen: Kaj Svahn
Artskribenter: Janne Dahlén, Greger Flyckt, Olof Jönsson, Johan Lorentzon, Stefan Magnusson, Daniel Melchert, Oskar Nilsson, Johan Lorentzon, Roine Strandberg, Kaj Svahn, Thomas Svanberg, Mattias Ullman och Patric Österblad

§ 5. Genomgång och slutdom av blanketter Den stora majoriteten inkomna blanketter behandlas löpande under året. Under mötet behandlades dock totalt 56 blanketter varav 23 godkändes för publicering medan 33 underkändes.

§ 6. Ny teknisk lösning för vår internkommunikation? Vi upplever vissa problem med kommunikationen, vissa frågor blir hängande utan att besvaras, somliga diskussioner blir röriga då flera ämnen behandlas samtidigt osv. Tills vidare arbetar vi vidare med vår mailinglista och alla försöker bli bättre på att hålla sig till ämnet. Vi håller dock ögonen öppna för en modernare och mer sofistikerad lösning.

§ 7. Vår och andras inställning till blanketter. Det blir allt svårare för Rrk att få in ordentliga beskrivningar kring observationer av sällsynta arter. Många skickar in tomma blanketter för att tömma sin skuldlista, somliga skickar in beskrivningar i stil med ”det var en sån”, ”omisskänlig” eller liknande. Av denna anledning vill vi understryka att Rrk inte bedömer observationers eller observatörers trovärdighet utan endast beskrivningar i blanketter. Det räcker således inte med att vi tror på observationen eller är kompisar med rapportören, ifall beskrivningen av observationen är undermålig kan vi inte publicera observationen. En raritetsblankett är ett historiskt dokument och en godkänd blankett ska kunna återgranskas om 100 år och fortfarande kunna godkännas utifrån beskrivningen! Samtidigt inser vi att vi måste anpassa vårt sätt att arbeta utefter rapportörernas intresse för att dokumentera sina observationer. Det tycks allt mindre intressant för gemene man huruvida en observation publiceras och kommer med i fyndstatistiken eller ej. Således försöker vi vara flexibla i vårt arbetssätt så att fyndstatistiken blir så rättvisande som möjligt, men vi lägger också ner oerhört mycket tid på att jaga observatörer som ännu kring årsskiftet inte fyllt i sina blanketter från föregående år.

Beslut: För att försöka påverka folks inställning till blankettskrivande ska vi själva föregå med gott exempel och fylla i våra egna blanketter så fort som möjligt, samt ska vi bli bättre på att slå ihop fynd så fort en blankett har inkommit för att på så sätt hålla allas skuldlistor uppdaterade.

§ 8. Revidering av äldre fynd. Arbetet med revidering av äldre fynd har inletts men problem har uppstått då blankettarkivet inte är komplett. Roine och Greger jobbar med att samla ihop arkivet från alla håll och kanter som det finns utspritt på. På förekommen anledning ska samtliga tidigare observationer av halsbandsflugsnappare på hösten samt sträckande dvärg- och videsparvar omgranskas så snart som möjligt.

Följande äldre fynd diskuterades på mötet:
  • En amerikansk bläsand vid Skanör som publicerats från hösten 2010 togs upp till förnyad granskning sedan det visat sig att variationen i vingundersidans teckning hos vanlig bläsand är större än väntat. Mötet beslöt att underkänna observationen, rättelse införs i FiSk 2011.

  • Skånes enda fynd av sotvingad mås har på observatörens begäran tagits tillbaka och arten utgår därmed ur Skånelistan! Beslut: Roine och Greger fortsätter arbetet med att samla ihop blankettarkivet.

Björn Malmhagen går, i den mån materialet finns tillgänglig, under innevarande år igenom tidigare observationer av halsbandsflugsnappare på hösten samt sträckande dvärg- och videsparvar.

§ 9. Rapportmallen. Janne har tillsammans med Kaj och Mattias gjort en genomgång av rapportmallen i Svalan och bl.a. ändrat en del uppenbara felaktigheter. I den nya versionen av Arportalen (som ska släppas under våren 2012) kommer emellertid rapportmallsverktyget att förändras varför det blir läge för en ordentlig och genomgripande revidering av rapportmallen.

Följande ändringar i rapportmallen beslöts:
  • Allmänt blankettkrav införs på rödhuvad dykand, praktejder, amerikansk kopparand, aftonfalk, svartbent strandpipare och turturduva.

  • För storlabb ändras blankettkravet till att endast omfatta observationer gjorda öster om Falsterbonäset.

Hösten 2011 gjordes exceptionellt många fynd av stäpphök samt brednäbbad simsnäppa i Skåne och vi har haft stora problem med att få in beskrivningar för alla dessa observationer. Av denna anledning beslöts att lätta på kraven för publicering av dessa arter under nämnd period. Ifall uppträdandet återgår till det normala nästa höst kommer dock samma höga krav som vanligt gälla.

§ 10. Fyndförteckning. Roine och Björn arbetar för fullt med en komplett förteckning över alla godkända fynd av rara fåglar i Skåne och Björn presenterade ett smakprov på hur det kan komma att se ut. Presentationen kommer att ske efter förebild av den fyndförteckning som finns över Falsterbonäsets fåglar på Falsterbo Fågelstations hemsida. Björn och Roine räknar med att förteckningen ska vara färdig för publicering på hemsidan under innevarande år! Under arbetets gång upptäcks en del fel och konstigheter i fyndstatistiken vilka noteras och utreds efterhand. Arbetet med fyndförteckningen går således hand i hand med revideringen av äldre fynd och när dessa båda projekt är avslutade kommer vi att ha ett helt fantastiskt komplett, översiktligt och kvalitetssäkrat material vilket innebär ett stort steg framåt för Rrk Skåne!

§ 11. Sträckrekord i FiSk. Arbetet med att ta fram en aktuell tabell över skånska sträckrekord till Fåglar i Skåne har inletts så smått men ingen tabell kommer att bli färdig till FiSk 2011.

Beslut: Thomas tar fram en aktuell sträckrekordstabell till FiSk 2012.

§ 12. Ny hemsida. Oskar har inlett arbetet med att ta fram en ny fräsch och aktuell hemsida och presenterade ett utkast till hur den kan komma att se ut. Diskussion fördes kring eventuellt nytt innehåll på den nya sidan och många goda idéer dryftades.

Beslut: Samtliga ledamöter skickar bild och kontaktinformation till Oskar för en ny presentationsavdelning på hemsidan.

§ 13. FiSk 2011. Kaj informerade om att P-G Bentz kommer att fungera som teknisk redaktör för FiSk 2011. Övriga redaktionsmedlemmar är Kaj Svahn och Måns Karlsson. Material skickas i vanlig ordning till faglariskane@gmail.com. För att fira SkOF:s 60-årsjubileum kommer FiSk 2011 att delas ut gratis till alla föreningens medlemmar! En avstämning gjordes inför deadline och ingen ledamot uppgav sig ha problem med att leverera i tid.

§ 14. Övriga frågor. Under mötet diskuterades en hel del svårbedömda blanketter, avseende bl.a. observationer av hörda större piplärkor, citronärlor och taigasångare m.fl. arter. Det är svårt att hålla en konsekvent linje vid bedömning av den här typen av observationer där man i hög utsträckning tvingas väga in observatörernas erfarenhet. För att göra våra bedömningar mer konsekventa och därmed mer trovärdiga och möjliga att motivera för olika observatörer ska vi ta fram ett internt stöddokument där vi i förväg sätter upp ”minimikrav” för att godkänna diverse arter. Detta är ett sätt att kvalitetssäkra våra bedömningar som också underlättar för framtida ledamöter i kommittén att avgöra trovärdigheten i våra bedömningar. Beslut: Jörgen tar under våren fram ett utkast till ett sådant stöddokument för vidare diskussion inom kommittén.

§ 15. Nästa möte. Nästa möte hålls 11/8 hos Hans Larsson på Adlersro, Tommarp.

Vid pennan: Mattias Ullman