Senaste 10 nyheterna
17 augusti 2013
Genomgång av blanketter, utvärdering av FiSk, äldre fynd

23 februari 2013
Genomgång av blanketter, hantering i Svalan, gränsobsar

29 november 2012
Genomgång av blanketter, utvärdering av FiSk, fyndförteckning

11 februari 2012
Genomgång av blanketter, äldre fynd, rapportmallen, ny hemsida

13 augusti 2011
Genomgång av blanketter, FiSk, vårfenologi, äldre fynd

14 februari 2011
Genomgång av blanketter, FiSk, blankettkrav

13 augusti 2010
Genomgång av blanketter, FiSk och blankettkrav

13 februari 2010
Genomgång av blanketter, rapportmall

8 augusti 2009
Genomgång av blanketter, fenologi och FiSk

15 november 2008
Genomgång av blanketter, rapportmall, rapportkrav

Alla nyheter
Mötesprotokoll |29 november 2012
Tid och plats: kl. 11:00–17:00, 2012-08-11, Adlersro, Tommarp.

Närvarande: Kaj Svahn, Jörgen Bernsmo, Janne Dahlén, Greger Flyckt, Olof Jönsson, Johan Lorentzon, Stefan Magnusson, Daniel Melchert, Roine Strandberg, Thomas Svanberg och Mattias Ullman
Ej närvarande: Oskar Nilsson

§ 1. Mötets öppnande. Kaj Svahn förklarade mötet öppnat och valdes till mötesordförande. Mattias Ullman valdes till mötessekreterare.

§ 2. Godkännande av dagordning. Dagordningen lästes igenom och godkändes utan tillägg.

§ 3. Genomgång av föregående protokoll. Beslutspunkter från föregående möte följdes upp.

§ 4. Kommitténs sammansättning. Patric Österblad har lämnat Rrk under våren och vi vill rikta ett stort tack till honom för många års trogen tjänst. Vi avvaktar något med att hitta en ersättare till honom. I övrigt har inga förändringar skett i kommitténs sammansättning. Den nuvarande ansvarsfördelningen inom kommittén ser ut enligt följande:

Sammankallande: Kaj Svahn
Blankettansvarig: Jörgen Bernsmo
Rapportmallsansvarig: Janne Dahlén
Fenologiansvarig: Roine Strandberg
Hemsidesansvarig: Oskar Nilsson
Huvudsakliga blankettdömare: Jörgen Bernsmo, Greger Flyckt, Thomas Svanberg, Mattias Ullman och Roine Strandberg
Representant i SkOF:s styrelse: Kaj Svahn
Representant i FiSk-redaktionen: Kaj Svahn
Artskribenter: Janne Dahlén, Greger Flyckt, Olof Jönsson, Johan Lorentzon, Stefan Magnusson, Daniel Melchert, Oskar Nilsson, Johan Lorentzon, Roine Strandberg, Kaj Svahn, Thomas Svanberg och Mattias Ullman

§ 5. Genomgång och slutdom av blanketter. Den stora majoriteten inkomna blanketter behandlas löpande under året. Under mötet behandlades dock totalt 24 blanketter varav 6 godkändes för publicering medan 18 underkändes.
Det blir allt vanligare med blanketter som helst saknar beskrivning av aktuell fågel, där det endast hänvisas till ”typisk dräkt”, ”såg ut som i boken” eller ”flera andra duktiga skådare sa att det var en sådan”. Denna typ av blanketter kan inte bedömmas av Rrk och kan därmed aldrig godkännas, försåvitt att det inte bifogas en bild på fågeln. Istället skapar blanketterna merarbete för kommittén och det är önskvärt att man tänker efter en gång extra kring vad man egentligen beskrivit innan man skickar in sin blankett!

§ 6. Problemrapportörer. Diskuteras hur vi bör hantera fall där rapportörer gång på gång lägger in märkvärdiga/udda observationer i Svalan och det allmänt anses att dessa är felaktiga.
Beslut: Beslutas att vi i första hand bör kontakta observatören för att upplysa om hur hens observationer uppfattas och förklara hur viktigt det är att allt som läggs in i Svalan faktiskt stämmer. Ifall detta inte hjälper kontaktas Svalan-supporten som får ombesörja att en varning utfärdas till aktuell rapportör, och i sista hand att observatören fråntas möjligheten att rapportera i Svalan.

§ 7. Utvärdering av FiSk. Fågelrapport 2011 var färdig och nådde FiSk-redaktionen i slutet av maj. Korrekturläsning och bearbetning av texterna var som vanligt omfattande och Kaj aviserar att han inte kommer att ha möjlighet att lägga lika mycket tid under nästa år. Inför nästa omgång diskuterades hur mycket jobb det egentligen är värt att lägga för en upplaga på 500-600 ex. Kanske kommer vi att tvingas avlöna en korrekturläsare i framtiden för att kunna bibehålla den höga kvalitet som är fågelrapportens signum.
Beslut: Vi beslöt att under 2012 prova ett system där varje text korrekturläses internt av två ledamöter innan den lämnas till FiSk-redaktionen. På så vis fördelas arbetet jämnare inom kommittén, varje ledamot skriver en text och korrekturläser två. Samtidigt måste samtliga ledamöter bli bättre på att följa våra skrivregler så att texterna blir mer homogena från början. Datum för inlämning till interngranskning sattes till 1 mars och för inlämning till FiSk-redaktionen till 1 april.

§ 8. Rapportmallen. Inga förändringar i rapportmallen beslöts.

§ 9. Revidering av äldre fynd. Arbetet med revidering av äldre fynd pågår men fortfarande är blankettarkivet inte komplett.
Beslut: Kaj kollar ännu en gång ifall någon i styrelsen möjligen har någon pärm liggande.

§ 10. Fyndförteckning. Roine och Björn Malmhagen arbetar fortlöpande med en komplett förteckning över alla godkända fynd av rara fåglar i Skåne. Presentationen kommer att ske efter förebild av den fyndförteckning som finns över Falsterbonäsets fåglar på Falsterbo Fågelstations hemsida. Det finns ingen prognos för när arbetet kan tänkas bli färdigt.

§ 11. Sträckrekord i FiSk. Arbetet med att ta fram en aktuell tabell över skånska sträckrekord till Fåglar i Skåne har inletts och en tabell beräknas bli färdig till FiSk 2012.

§ 12. Ny hemsida. Oskar har tagit fram en ny fräsch och aktuell hemsida till kommittén. Hemsidan kommer att publiceras senare under hösten. Tanken är att vi ska hålla sidan uppdaterad med notiser om vad som händer i den skånska fågelvärlden samt lite bestämningstips för olika arter och dräkter.

§ 13. Nästa möte. Nästa möte hålls 23/2 på Ekologihuset i Lund.

Vid pennan: Mattias Ullman